ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) အရောင်းဆိုင်တွင် အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိ

ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) အရောင်းဆိုင်တွင် အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိ

Max Energy မှ (၄၅) ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့ နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် (၃.၁၀.၂၀၂၁) မှစ၍ အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။