ပျဉ်းမပင်အရောင်းဆိုင်တွင် အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။

ပျဉ်းမပင်အရောင်းဆိုင်တွင် အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။

Max Energy မှ ရန်ကုန် – ပြည်လမ်းကားလမ်းမဘေး၊ ပျဉ်းမပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။